Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser i den finansiella rapporteringen inom koncernen.

Kontrollaktiviteterna är inbyggda i koncernens processer för redovisning och finansiell rapportering och inkluderar bland annat rutiner för attest och undertecknande, bank- och kontoavstämningar, resultatanalys, uppdelning av administrativa, kontrollerande respektive utförande funktioner, automatiska kontroller inbyggda i IT-system samt kontroller i den underliggande IT-miljön.

Koncernen har flera kontrollprocesser avseende den finansiella rapporteringen samt standardiserar nyckelprocesser och kontroller inom koncernen. Kontrollfunktionen, liksom det finansiella ansvaret, följer bolagets organisations- och ansvarsstruktur.

Koncernen har också en internkontrollfunktion (“internkontrollen”). Syftet med koncernens internkontroll är att erbjuda stöd till koncernledningen och divisionsledningarna för att möjliggöra att den interna kontrollen av den finansiella redovisningen håller en stabil nivå och ständigt förbättras. De uppgifter som utförs av internkontrollen syftar till att säkerställa att policyer, instruktioner och riktlinjer följs och skapar effektiva förutsättningar för specifik kontrollverksamhet inom de viktigaste processerna för den finansiella redovisningen. Revisionsutskottet informeras om resultatet av det arbete som utförs av internkontrollen.

Varje operativ enhet har en controller som bland annat ansvarar för att enhetens internkontrollrutiner uppfyller koncernens standarder samt att koncernens riktlinjer och principer följs. Controllern ansvarar också för att rapporteringen av finansiell information är korrekt, fullständig och levereras i tid. Koncernen har utnämnt landansvariga, så kallade Country Officers, i varje land där koncernen har dotterbolag. De landansvarigas uppgifter är bland annat att säkerställa att koncernens ägarintressen tillvaratas och att identifiera och rapportera risker inom skatteområdet samt annan lagstiftning.

Vid månatliga koncernledningsmöten sker genomgång av koncernens och divisionernas resultat, uppdaterade prognoser, planer och strategifrågor.