Riskbedömning

Risker för väsentliga felaktigheter i redovisningen kan föreligga i samband med bokföring och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller vid otillräcklig information och dokumentation.

Balans- och resultaträkningsposter som grundas på bedömningar eller genereras av komplexa processer är relativt sett mer utsatta för risker för fel än andra poster. Väsentliga sådana poster är nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod, varulager, uppskjutna skatter, avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, aktierelaterad ersättning, garantiavsättning, omstruktureringsreserv, skadereserv och ansvarsförbindelser. För ytterligare information se not 2 i årsredovisningen 2016.

Koncernens ekonomifunktion utför riskanalyser avseende koncernens balans- och resultaträkningsposter utifrån kvalitativa och kvantitativa risker. Syftet med riskanalysen är att säkerställa att den interna kontrollen är tillfredsställande avseende koncernens finansiella redovisning.