Uppföljningsaktiviteter

Husqvarna har ett omfattande finansiellt rapporteringssystem för uppföljning av verksamheten. Detta gör det möjligt att identifiera eventuella avvikelser från den finansiella rapporteringen enligt IFRS, som definieras i Husqvarnas redovisningsmanual.

Manualen omfattar regler för redovisnings- och värderingsprinciper som måste följas av alla bolag inom koncernen, samt rapporteringsinstruktioner.

Finansiell data rapporteras varje månad tillsammans med en prognos för den kommande perioden. Konsolidering, rapportering och kontroll utförs utifrån både ett legalt och operativt perspektiv, som säkerställer att en detaljerad analys kan göras av potentiella felaktigheter som kan ha en väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapportering. Avvikelser från både prognostiserade och historiska nivåer och trender utreds och utvärderas för eventuella internkontrollaktiviteter. All finansiell rapportering sker centralt och lagras i en central databas varifrån data hämtas för analys och uppföljning på koncern-, divisions- och affärsenhetsnivå. Avvägningar som görs i kvartalsboksluten liksom potentiella avvikelser diskuteras med revisionsutskottet innan de finansiella rapporterna presenteras för finansmarknaden. Områden som medför en högre risk för fel presenteras regelbundet till revisionsutskottet. Både externa och interna revisorer fokuserar på dessa områden i revisionsarbetet, som presenteras för revisionsutskottet.

Internkontrollen har under 2016 introducerat nya processer och metoder för att ytterligare förbättra åtgärder vid upptäckta avvikelser i de rapporterande enheterna.

Internrevisionsfunktionen stöder utvecklingen och förbättringen av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Internrevisionsfunktionen tillsätts av revisionsutskottet som en del av sin övervakande roll. En årlig internrevisionsplan som baseras på ett oberoende riskbedömningsförfarande godkänns av revisionsutskottet. Baserat på denna revisionsplan utför internrevisionsfunktionen en oberoende och objektiv granskning för att utvärdera och förbättra effektiviteten i den interna kontrollen, inklusive intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Resultatet av dessa revisioner läggs fram för ansvariga chefer, ekonomi- och finanschef, verkställande direktör, och revisionsutskottet. Förutom för att åtgärda de konstaterade bristerna i den interna kontrollen i de granskade enheterna, används resultaten för att förbättra processerna i andra delar av koncernen. Graden av väsentlighet och omfattning för den externa revisionen stödjer också de interna kontrollaktiviteterna. Resultaten för både interna och externa granskningar rapporteras till revisionskommittén tillsammans med de förbättringsåtgärder som gjorts för att eliminera brister i internkontrollen.