Ersättning till ledande befattningshavare

För verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen tillämpas de ersättningsprinciper som redogörs för nedan och som godkändes av årsstämman 2015.

Styrelsen föreslår att motsvarande principer ska godkännas av årsstämman 2016 för tiden fram till årsstämman 2017.

De riktlinjer som redogörs för i denna punkt ska gälla ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Principerna ska tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2016 samt även på ändringar i gällande anställningsavtal som görs därefter. Ersättningar till koncernledningen beslutas av styrelsen baserat på förslag från styrelsens ersättningsutskott.

Ersättning till koncernledningen 2014-2015 1)
Tkr Fast lön Rörlig lön Pensions-kostnader Långsiktiga incitament Övriga förmåner Avgångsvederlag etc Totalt 2015 Totalt 2014
VD och koncernchef 8 500 5 259 3 401 3 224 180 - 20 564 19 583
Tidigare VD och koncernchef - 1 100 - - - - - 1 100
Övriga medlemmar i koncernledningen 32 510 18 929 11 467 5 331 1 014 2 728 71 979 72 803
Totalt 41 010 25 288 14 868 8 555 1 194 2 728 92 543 93 486
   
1) För ytterligare information om ersättning till medlemmar i koncernledningen, se not 4 i årsredovisningen 2015.
 

Riktlinjer

De övergripande principerna för ersättning till koncernledningen ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

Koncernen ska sträva efter att erbjuda en konkurrenskraftig sammanlagd ersättningsnivå med tyngdpunkt på ”betalning efter prestation”.

Fast lön

Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som befattningen innebär. Lönen ska ses över årligen för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att på ett korrekt sätt belöna prestation.

Rörlig lön (Short-term Incentive “STI”)

Medlemmar av koncernledningen ska utöver den fasta lönen vara berättigad till STI. STI ska baseras på det finansiella resultatet för koncernen och/eller för den affärsenhet som koncernledningsmedlemmen ansvarar för. Dessutom kan prestationsindikatorer användas för att sätta fokus på frågor av speciellt intresse för bolaget.

Tydligt definierade mål för ”target-” och ”stretch”-nivåer för prestation ska anges i början av varje år och avspegla av styrelsen godkända planer.

STI ska vara beroende av position och får uppgå till maximalt 50% av lönen vid uppnående av målnivån ”target” och 100% av lönen vid uppnående av ”stretch”-nivå, vilket också utgör maximal STI.

I USA är normalt STI-andelen högre och får då uppgå till maximalt 100% vid uppnående av ”target”-nivå och maximalt 150% av lönen vid uppnående av ”stretch”-nivå.

Styrelsen beslutar om hela ramen om 50/100/150% ska utnyttjas eller om en lägre nivå ska användas.

Långsiktiga incitament (Long-term Incentive ”LTI”)

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram (t ex aktie-eller aktieprisbaserat) ska föreslås årsstämman. 

Pension och försäkringar

Pensions- och sjukförmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis i anställningslandet och så att värdet av förmånerna är i nivå med landets normer. Om möjligt ska pensionsplanerna vara avgiftsbestämda i enlighet med av koncernen fastställd pensionspolicy.

Andra förmåner

Andra förmåner kan tillhandahållas i enlighet med den praxis som gäller i det land i vilket medlemmen i koncernledningen är anställd. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Uppsägning och avgångsvederlag

Medlemmar av koncernledningen ska erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag motsvarande praxis i det land i vilket medlemmen är anställd. Koncernledningsmedlemmen ska ha konkurrensförbud under uppsägningstiden. Mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet kan ett konkurrensförbud, mot att fortsatt ersättning utges, tillämpas även efter uppsägningstidens utgång. Ett sådant konkurrensförbud ska högst gälla för 24 månader efter uppsägningstidens utgång.

Tidigare beslutade men ej förfallna ersättningar

För de huvudsakliga villkoren för ersättning till koncernledningen i de nuvarande anställningsavtalen, se not 4 i årsredovisningen 2015.

Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna

Om särskilda skäl föreligger, ska styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av en sådan avvikelse ska nästa årsstämma informeras om skälen för detta. Ersättning till styrelsen 2015 Ersättning till stämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Årsstämman 2015 beslutade om ett arvode om 5 260 Tkr.

Inga konsultarvoden har utgått till styrelseledamöter. Inga styrelsearvoden utgår till ledamöter som också är anställda i koncernen.  

Årsredovisning 2015