Bolagsstämma

Aktieägares rätt att besluta i Husqvarnas angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

För att kunna delta i beslut fordras att aktieägaren är närvarande vid stämman, personligen eller genom ombud. Vidare krävs att aktieägaren är införd i aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman som infaller fem vardagar före stämman och att anmälan om deltagande gjorts till bolaget enligt anvisningarna i kallelsen till stämman.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock den svenska aktiebolagslagen att ett förslag ska godkännas av en högre andel av de på stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämma kan begära detta hos Husqvarnas styrelse genom att skicka ett meddelande till board@husqvarnagroup.com.

Årsstämma ska enligt den svenska aktiebolagslagen hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Vid årsstämman beslutas i frågor avseende bland annat fastställande av årsredovisning, utdelning, val av styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer, ersättning till styrelse och revisorer samt andra viktiga angelägenheter.

Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns, om Husqvarnas revisorer eller ägare till minst 10% av aktierna begär det.

Aktieägare har möjlighet att via e-post kommunicera med styrelsen avseende ärenden som rör stämman till board@husqvarnagroup.com.

 

VDs tal årsstämma 2016