Styrelse

Den övergripande uppgiften för Husqvarnas styrelse är att för ägarnas räkning förvalta koncernens angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Svensk kod för bolagsstyrning och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete.

Styrelsen fattar beslut i frågor angående koncernens övergripande mål, strategiska inriktning och viktigare policies, liksom viktigare frågor som rör finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar. Styrelsen övervakar och behandlar bland annat uppföljningen och kontrollen av koncernens verksamhet, koncernens informationsgivning och organisationsfrågor, inklusive utvärdering av den operativa ledningen. Styrelsen har också det övergripande ansvaret för upprättandet av effektiva system för intern kontroll och riskhantering.

Relaterad information