Styrelsens sammansättning

Husqvarnas styrelse ska bestå av minst fem och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter, som alla väljs av årsstämman för en period av ett år. Därtill utser arbetstagarorganisationerna två representanter med två suppleanter.

Husqvarnas styrelse består av nio ledamöter valda av årsstämman.

Styrelseledamöterna har en bred kompetens och erfarenhet från bland annat industriellt företagande, finansiellt kunnande, försäljning och marknadsföring av konsumentvaror samt bred kunskap om dagligvaruhandel och tillverkning.

Styrelsens oberoende

Styrelsen har bedömts uppfylla Koden för svensk bolagsstyrnings krav på oberoende. Styrelsens ledamöter är inte anställda i koncernen med undantag för VD och koncernchef Kai Wärn.

Valberedningens bedömning om respektive föreslagen ledamot uppfyller kraven på oberoende meddelas i samband med att valberedningen lämnar sina förslag till årsstämman.

Styrelsen
Namn   Nationalitet Invald Revisions- utskott Ersättnings- utskott Oberoende till bolaget och dess ledning Oberoende till större aktieägare i bolaget
Tom Johnstone Ordförande UK 2006   Ordförande (Ja (Nej
Magdalena Gerger Ledamot SE 2010     (Ja (Nej
Ulla Litzén Ledamot SE 2010 Ordförande   (Ja (Ja
David Lumley Ledamot US 2014   Ledamot (Ja (Ja
Katarina Martinson Ledamot SE 2012 Ledamot   (Ja (Nej
Bertrand Neuschwander Ledamot FR 2016     (Ja (Ja
Daniel Nodhäll Ledamot SE 2013 Ledamot   (Ja (Ja
Lars Pettersson Ledamot SE 2014   Ledamot (Ja (Nej
Kai Wärn Ledamot SE 2014     (Nej (Ja
Soili Johansson Arbetstagarledamot SE       - -
Annika Ögren Arbetstagarledamot SE       - -
Carita Spångberg 2) Arbetstagarledamot SE       - -
Lotta Widehäll 2) Arbetstagarledamot SE       - -
   
1) Avser oberoende till bolaget och dess ledning respektive oberoende till större aktieägare i bolaget.
2) Suppleant.

 

Relaterad information