Uppförandekod

Koden klargör de värderingar och riktlinjer som ligger till grund för hur verksamheten ska bedrivas och är vägledande i relationerna med affärspartners och andra intressenter. Koden gäller för samtliga medarbetare oavsett befattning och land. Husqvarna uppmuntrar också leverantörer och andra affärspartners att följa dessa principer.

Uppförandekoden baseras på ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work), OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.