Utdelning och utdelningspolicy

Utdelningpolicy

Styrelsens intentioner är att ge aktieägarna en utdelning som återspeglar såväl god direktavkastning som utdelningstillväxt och att tillämpa en policy där utdelningsnivån anpassas till Husqvarnas resultatnivå, finansiella ställning och andra faktorer som styrelsen anser relevanta. Den årliga utdelningen ska normalt överstiga 40% av årets resultat.

Utdelning

Det är årsstämman eller extra bolagstämma som beslutar om utdelning. Vanligtvis är det Euroclear som utbetalar utdelningen i kontanter, men även icke-kontanta utdelningar kan förekomma.

Föreslagen utdelning för 2016

Styrelsen har föreslagit en utdelning för verksamhetsåret 2016 om 1,95 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen, dels med 0,65 kronor per aktie med torsdagen den 6 april 2017 som första avstämningsdag, dels 1,30 kronor per aktie med fredagen den 6 oktober 2017 som andra avstämningsdag. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av första delen av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 11 april 2017 och utbetalning av andra delen av utdelningen ske onsdagen den 11 oktober 2017.

Sista dag för handel i Husqvarna-aktien med rätt till första delen av utdelningen är tisdagen den 4 april 2017 och onsdagen den 4 oktober 2017 för andra delen av utdelningen.

Utdelningshistorik
  2012 2013 2014 2) 2015 2016
Utdelning per aktie, kr 1) 1,50 1,50 1,65 1,65 1,95
Utdelningsgrad, % 84 94 115 50 53
Resultat per aktie, kr 1) 1,78 1,60 1,43 3,28 3,66
   
1 2006-2008 har justerats för nyemissionen 2009, och 2006 har justerats för fondemissionen 2007. Utdelningen 2016 enligt styrelsens förslag.
2 Exklusive nedskrivning motsvarar utdelningsgraden 59 % av årets resultat.