Utdelning och utdelningspolicy

Utdelningpolicy

Styrelsens intentioner är att ge aktieägarna en utdelning som återspeglar såväl god direktavkastning som utdelningstillväxt och att tillämpa en policy där utdelningsnivån anpassas till Husqvarnas resultatnivå, finansiella ställning och andra faktorer som styrelsen anser relevanta. Den årliga utdelningen ska normalt överstiga 40% av årets resultat.

Utdelning

Det är årsstämman eller extra bolagstämma som beslutar om utdelning. Vanligtvis är det Euroclear som utbetalar utdelningen i kontanter, men även icke-kontanta utdelningar kan förekomma.

Utdelning 2015

Utdelningen har fastställts till 1,65 kronor per aktie för 2015, uppdelat på två utbetalningstillfällen, dels med 0,55 kronor per aktie med fredagen den 8 april 2016 som första avstämningsdag, dels 1,10 kronor per aktie med måndagen den 10 oktober 2016 som andra avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske onsdag den 13 april 2016 respektive torsdag den 13 oktober 2016.

 

Utdelningshistorik
  2011 2012 2013 2014 2) 2015
Utdelning per aktie, kr 1) 1,50 1,50 1,50 1,65 1,65
Utdelningsgrad, % 87 84 94 115 50
Resultat per aktie, kr 1) 1,73 1,78 1,60 1,43 3,28
   
1 2006-2008 har justerats för nyemissionen 2009, och 2006 har justerats för fondemissionen 2007. Utdelningen 2015 enligt styrelsens förslag.
2 Exklusive nedskrivning motsvarar utdelningsgraden 59 % av årets resultat.