Definitioner

Kapitalbegrepp

Nettotillgångar - Summa tillgångar exklusive likvida medel och räntebärande tillgångar minskat med rörelseskulder, ej räntebärande avsättningar och uppskjutna skatteskulder.

Operativt rörelsekapital - Varulager och kundfordringar minskat med leverantörsskulder.

Rörelsekapital - Omsättningstillgångar exklusive likvida medel och räntebärande tillgångar minskat med rörelseskulder och ej räntebärande avsättningar.

Nettoskuld - Totala räntebärande skulder minskat med likvida medel och räntebärande tillgångar.

Räntebärande skulder - Långfristig och kortfristig upplåning, nettopensionsskuld samt verkligt värde avseende derivatinstrument.

Likvida medel - Kassa och bank, kortfristiga placeringar samt verkligt värde avseende derivatinstrument.

Skuldsättningsgrad - Nettoupplåning i förhållande till justerat eget kapital.

Soliditet - Eget kapital i procent av totala tillgångar.

Sysselsatt kapital - Summa skulder och eget kapital minskat med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder.

Justerat - Rapporterat, justerat för jämförelsestörende poster, valutaförändringar och förvärv/avyttringar.

Övriga nyckeltal

Genomsnittligt antal aktier - Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden efter återköp av egna aktier.

Resultat per aktie - Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Nettoomsättningstillväxt - Nettoomsättning jämfört med föregående period i procent.

Bruttomarginal - Bruttoresultat i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginal - Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Avkastning på eget kapital - Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital - Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Operativt kassaflöde - Totalt kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten exklusive förvärv och avyttring av verksamheter.

Investeringar - Investeringar i materiella anläggningstillgångar och aktivering av produktutveckling och mjukvara.

EBITDA - Resultat före finansiella poster, skatt, av- och nedskrivningar.

Värdeskapande - Rörelseresultat minskat med vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) beräknad på genomsnittliga nettotillgångar. (Nettoomsättning - verksamhetskostnader - rörelseresultat) - (WACC x genomsnittliga nettotillgångar).

Vissa historiska nyckeltal för 2006 är beräknade pro forma eller baserade på så kallade sammanslagna finansiella räkenskaper.