Valutaexponering

Målet för valutahanteringen är att minimera de kortfristiga negativa effekterna på koncernens resultat och finansiella ställning till följd av valutakursförändringar.

Eftersom koncernen säljer sina produkter i mer än 100 länder exponeras koncernen för effekter av förändringar av valutakurser. Dessa förändringar påverkar resultatet i koncernen både när utländska dotterbolags resultaträkningar omräknas till svenska kronor, så kallad omräkningsexponering, och när produkter exporteras och säljs i länder utanför tillverkningslandet samt vid inköp av material i utländsk valuta, så kallad transaktionsexponering, samt även vid omräkning av balansposter som exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder.

Omräkningsexponeringen är främst relaterad till resultat i USD, JPY, EUR, CNY och GBP medan transaktionsexponeringen främst är relaterad till EUR, USD, CAD och CNY. Tack vare koncernens globala struktur med tillverkning och försäljning i flera länder balanseras valutaeffekterna till viss del.

Förändringar i valutakurser påverkar också koncernens eget kapital. Skillnaden mellan de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder i respektive utländsk valuta påverkas av valutakursförändringar och ger upphov till en omräkningsdifferens som påverkar koncernens eget kapital. Vid årsskiftet 2014 var de flesta utländska nettotillgångarna i USD och EUR. Läs mer om risker relaterade till valutaexponering, se not 19 i årsredovisningen.

Tabellen visar de prognostiserade kommersiella flödena (export och import) för en 12-månadersperiod under 2015 samt de säkringar som var utestående vid årsskiftet 2014. 

Kommersiella flöden
Valuta 2016 Prognostiserat flöde, Mkr 2014-12-31 Totalt hedge belopp, Mkr 2014 Prognostiserat flöde, Mkr 2013-12-31 Totalt hedge belopp, Mkr
EUR 2 796 -2 260 2 963 -2 511
CAD 710 -521 907 -552
AUD 421 -304 490 -323
CHF 415 -304 421 -340
NOK 347 -264 336 -244
DKK 335 -255 302 -230
Övrigt 623 -277 1 165 -334
CNY -393 341 -565 493
USD -2 408 1 984 -2 716 1 792
SEK -2 846 1 860 -3 303 2 249
   
Säkringseffekten på rörelsens resultat uppgick till 381 Mkr (-54) under 2015. Vid årets slut 2015 uppgick det orealiserade valutaresultatet på terminskontrakt till 75 Mkr (155) av vilket allt kommer att förfalla under 2016.

 

Årsredovisning 2015