Valutarisk

Med valutarisk avses risken för att ogynnsamma förändringar i valutakurser kan påverka resultatet och eget kapital negativt. I syfte att hantera dessa effekter säkrar koncernen valutariskerna inom ramen för finanspolicyn. Koncernens övergripande valutariskexponering hanteras centralt. Valutariskerna i koncernen avser huvudsakligen valutorna EUR, USD, CAD och AUD.

Transaktionsexponering från kommersiella flöden

Enligt finanspolicyn ska säkring av prognostiserad framtida inköp och försäljning i utländsk valuta ske med hänsyn tagen till prisbindningsperioder och konkurrenssituation. Normalt säkras 75–100% av de fakturerade och prognostiserade flödena inom sex månader, medan 50–75% av prognostiserade flöden för månad 7–12 säkras. Husqvarna Groups dotterbolag täcker riskexponeringen i de kommersiella valutaflödena huvudsakligen med hjälp av Group Treasury. Valutarisken övertas därmed av Group Treasury som täcker riskerna externt genom valutaderivat, för vilka säkringsredovisning appliceras. Tabellen nedan visar de prognostiserade kommersiella flödena (export och import) under 2017, utestående säkringar vid årets slut 2016 samt jämförelsesiffror avseende föregående år. 

Kommersiella flöden
  2016   2015  
Valuta 2017 Prognostiserat flöde, Mkr Totalt säkringsbelopp, Mkr 2016 Prognostiserat flöde, Mkr Totalt säkringsbelopp, Mkr
EUR 3 833 -2 968 2 796 -2 260
CAD 995 -745 710 -521
AUD 495 -360 421 -304
CHF 468 -364 415 -304
NOK 460 -338 347 -264
RUB 455 -344 251 -185
Övrigt 1 357 -782 707 -347
CNY -447 368 -393 341
USD -3 304 2 628 -2 408 1 984
SEK -4 312 2 905 -2 846 1 860
   

 

Årsredovisning 2016