Kapitalstruktur

Husqvarnas målsättning är att den säsongsjusterade nettoskulden i förhållande till rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) långsiktigt inte bör överstiga 2,5.

Målet för den finansiella skuldsättningen kan komma att justeras om den makroekonomiska situationen skulle ändras. Den kan också tillåtas att avvika för en kortare period på grund av förvärv. Vid bedömningen av kapitalstruktur definieras en säsongsjusterad finansiell skuld som fyra kvartals rullande nettoskuld justerad för omvärderingseffekt avseende pensionsskulden i enlighet med IAS19. Utdelningen ska normalt överstiga 40% av årets resultat.

 

Kapitalstruktur
Mkr 2015 2014
Netto pensionsskulder 1 395 1 835
Övriga räntebärande skulder 6 952 7 504
Avgår: likvida medel och övriga räntebärande tillgångar -1 972 -2 105
Nettoskuld 1) 6 375 7 234
Nettoskuld, exklusive netto pensionsskulder 4 980 5 399
EBITDA 3 980 3 315
Nettoskuld/EBITDA 1,60 2,18
Totalt eget kapital 13 061 12 088
Totala tillgångar 29 669 29 176
Soliditet 44% 41%
   
1) Enligt rapportering.