Kapitalstruktur

Husqvarna Groups målsättning är att ha en kapitalstruktur där den säsongsjusterade nettoskulden i förhållande till rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) långsiktigt inte bör överstiga 2,5.

Målet för den finansiella skuldsättningen kan komma att justeras om den makroekonomiska situationen skulle ändras. Den kan också tillåtas att avvika för en kortare period på grund av förvärv. Utdelningen ska normalt överstiga 40% av årets resultat.

 

Kapitalstruktur
Mkr 2016 2015 2014
Netto pensionsskulder 1 727 1 395 1 835
Övriga räntebärande skulder 7 396 6 952 7 504
Avgår: likvida medel och övriga räntebärande tillgångar -2 290 -1 972 -2 105
Nettoskuld 1) 6 833 6 375 7 234
Nettoskuld, exklusive netto pensionsskulder 5 106 4 980 5 399
EBITDA 4 382 3 980 3 315
Nettoskuld/EBITDA 1,56 1,60 2,18
Totalt eget kapital 14 365 13 061 12 088
Totala tillgångar 32 978 29 669 29 176
Soliditet 44% 44% 41%
   
1) Enligt rapportering.