Stark utveckling under det första året med nya organisationen

Husqvarna Group hade ännu ett år med god utveckling av resultat och ­marginaler. Det accelererade förbättringsprogrammet bidrog genom kostnadssänkningar och selektiv tillväxt på områden där våra produkter är marknadsledande. 2015 blev även ett år med stora förändringar då ­koncernen införde en ny organisation. Efter det slutförda förbättringsprogrammet har vi nu en stabil grund för vår resa mot att nå den fulla potentialen som marknadsledare 2020.

Sedan 2015 har koncernen en ny organisation med fyra varu­märkesbaserade divisioner som fokuserar på sina affärs­modeller och på de egna slutkundernas behov. Härmed ­kombineras et­t tydligt fokus med koncernens bredd och styrka. Den nya strukturen innebär att varje division får ökad handlingskraft ­genom verksamhetsresurser, ansvarstagande och ett globalt resultatansvar, samt med ett tydligt fokus på att genomföra sina strategier.

Det finns även strategiska synergieffekter med en koncern, med viktiga inbördes beroenden mellan divisionerna. Husqvarna behöver Consumer Brands för att få skalfördelar kring inköp och tillverkning, medan Consumer Brands drar nytta av innovationer och teknik som utvecklas av Husqvarnadivisionen. Rätt utnyttjat bör detta ge koncernen en konkurrensfördel.

Ett ökat fokus och stordriftsfördelar kommer stötta oss i vår strävan att nå långsiktigt lönsam tillväxt, behålla vår strategiska inriktning och bidra till att förverkliga vårt mål om marknads­ledarskap 2020.

Tre av våra fyra divisioner, som tillsammans motsvarar cirka 70 procent av koncernens försäljning, överträffade under året koncernens mål om 10 procents rörelsemarginal medan Consumer Brands fortfarande har en bit kvar till nollresultat. Den finansiella bilden tydliggör vilka frågor som bör lyftas, guidar oss till att dra rätt slutsatser och vidta åtgärder för att uppnå hållbara förbättringar. Consumer Brands kommer att fokusera på en finansiell vändning medan Husqvarna, Gardena och Construction alla har en stabil grund för att påbörja sin lönsamma tillväxt.

Fortsatt resultatförbättring

Koncernens resultat har förbättrats avsevärt jämfört med 2014. Utvecklingen är till stor del ett resultat av det accelererade förbättringsprogrammet som lanserades i slutet av 2013. Rörelseresultatet ökade med 27 procent till 2 980 Mkr och marginalen ökade med 1 procentenhet till 8,2 procent, exklusive jämförelsestörande poster.

Husqvarnadivisionen ökade huvudsakligen sin försäljning inom de områden där produkterna är marknadsledande, framför allt inom robotgräsklippare, vilket gynnade produktmixen och bidrog till resultattillväxt. Gardena levererade högre försäljning och resultat. En viktig bidragande faktor var lanseringen av en uppdaterad serie bevattningsprodukter, samt hög leveransförmåga och flexibilitet för att möta efterfrågan i en stark säsong.

Consumer Brands har under året fokuserat på marginalförbättring och har som en konsekvens av detta dragit ner ­verksam­hetens storlek. Trots en volymnedgång på 16% och ogynnsamma valuta­effekter var resultatet högre än föregående år. Det är ett gott tecken för att klara den finansiella vändningen vars mål är en rörelsemarginal på 5 procent för 2018. Vändningen omfattar en rad åtgärder, bland annat sänkta produktkostnader, förändringar i tillverkningen, mer effektiv logistik samt effektiviseringar inom försäljning och administration. En förutsättning för finansiell vändning är också ett konsekvent genomförande av Consumer Brands affärsmodell under flera år.

Construction uppvisar ännu ett år med växande försäljning, resultat och marginaler. I synnerhet på den nordamerikanska marknaden utvecklades försäljningen mycket positivt under året. Fortsatta investeringar för att kunna erbjuda våra kunder effektiva produkter och lokal service med hög nivå ger resultat.

Stolt över våra framgångar hittills

Både 2014 och 2015 har visat att genom att sälja mer av rätt produkter och därigenom få en mer fördelaktig produktmix går det att få stora effekter på bruttomarginalen. Vi har också sett framgångsrika effekter för en annan del av det accelererade förbättringsprogrammet – kostnadsminskningar för direkt­material. De utmärkta resultaten motverkades delvis av ogynnsamma ­valutakursförändringar. Valutan kommer ha en avsevärd negativ påverkan på koncernen under 2016 och vi har påbörjat aktiviteter som ska kompensera för det. Den negativa valutaeffekten beräk­nas bli upp mot 500 Mkr jämfört med 2015, med den största effekten under det första kvartalet.

Vi har all anledning att vara stolta över vad vi har åstadkommit under vår förändringsresa. På bara två år har koncernens rörelseresultat förbättrats med över 80 procent. Rörelsemarginalen har ökat från 5,3 till 8,2 procent exklusive jämförelsestörande poster, trots en marginalutspädning på över 1 procentenhet på grund av valutaomräkningseffekter på omsättningen. Som en följd av den negativa valutautvecklingen är målet om 10 procents rörelse­marginal för 2016 inte längre realistiskt, men målet kvarstår.

Skapa möjlighet för investeringar för lönsam tillväxt

Vi har lagt en stabil grund som ger oss möjlighet att gradvis vända fokus mot lönsam tillväxt, vilket kommer att kräva nya initiativ och åtgärder. För att finansiera tillväxtaktiviteter och kompensera för negativa valutaeffekter kommer vi att vara tvungna att genomföra ytterligare kostnadseffektiviseringar under 2016 och 2017. Vi ser detta som en möjlighet att ytterligare stärka koncernens konkurrenskraft. Åtgärderna kommer inriktas på fortsatta ­kostnadsminskningar för direktmaterial, indirekt material och logistik, kapacitetsanpassningar i leveranskedjan och förbättrad effektivitet inom försäljning- och administration.

Innovation och affärsutveckling

Vi tror att framgång är ett resultat av att våga investera i ny teknik när man har god förståelse för hur det höjer kundvärdet och därmed skapar framtida affärer. Just nu pågår många spännande tillväxtsatsningar och de kommande åren förväntar vi oss goda resultat, exempelvis inom professionell grönyteskötsel, robotgräsklippare, smarta trädgårdslösningar, batteridrivna produkter samt tillbehör och reservdelar.

Med Gardena Smart System flyttar Internet of Things ut i ­träd­gård­en. Genom att ansluta sensorer till styrsystem för ­bevattning och robotgräsklippare kan användaren övervaka och styra ­trädgårdens system via en mobiltelefon eller surfplatta. ­Trädgårdsarbetet blir både bekvämt, smart och hållbart, och tid frigörs för andra, mer spännande trädgårdsprojekt.

Ett annat område där vi investerar i ny teknik och nya lösningar är professionell grönyteskötsel i stadsområden. Bensindrivna produkter är och förblir viktiga, men de behöver kompletteras med batteridrivna produkter som till exempel har lägre ljudnivåer och mindre utsläpp, vilket är viktigt vid arbeten i stadsområden. En professionell parkförvaltare har möjlighet att ansluta tjänster som kopplar upp och samlar in data från produkter för att optimera användning och planera serviceintervaller, och kan på så sätt öka produktiviteten och minska antalet driftstopp.

Det pågående skiftet från bensin till batteridrift kan delvis förändra konkurrensen när nya aktörer gör entré på marknaden. Under många år har vi byggt upp värdefull kunskap som kommer ge fördelar även på marknaden för batteridrivna produkter, som exempelvis stor applikationserfarenhet och kunskap om slutanvändaren, välkända varumärken och ett effektiv globalt distributionsnät.

Det är även viktigt för oss att investera i utveckling av våra tusentals, ofta små, återförsäljare som säljer våra produkter och tjänster till professionella användare och konsumenter. Vi vill vara deras ­affärsutvecklingspartner och säkerställa fackhandelns relevans som ett självklart val vid inköp av professionella skogs- och trädgårdsprodukter. Vi utvecklar därför butikskoncept och lösningar som ska skapa bättre butiksupplevelser. Vi investerar i webbplattformar och strategier för att öka kundlojaliteten och hjälper återförsäljarna att bygga attraktiva serviceverksam­heter genom att bistå med serviceplaner och snabbt och enkelt tillhandahålla reservdelar.

Hållbarhet är en konkurrensfördel

Innovativa produkter och lönsam tillväxt går hand i hand med vårt hållbarhetsmåtto ”med respekt för naturen och omsorg om människor”. Under året har vi arbetat vidare med vår hållbarhetsstrategi. Divisionerna har fått ta fram egna hållbarhetsmål för att få hållbarhet att vara en del i allt vi gör. Vi strävar efter att vara ett företag som agerar ansvarsfullt vad gäller människor, produkter och processer genom hela värdekedjan.

Husqvarna Group har undertecknat FN:s initiativ Global Compact som innehåller tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi kommer fortsätta vårt ­målmedvetna arbete för att främja bra arbetsplatser, minska negativ miljöpåverkan och säkerställa ansvarsfulla inköp och god affärsetik. Genom innovation och tillverkning av högkvalitativa produkt­er kan vi göra den största skillnaden vad gäller miljö­påverkan och sociala effekter.

Fortsatt fokus på marginalförbättring

Den varumärkesdrivna organisation som infördes under 2015 var en proaktiv åtgärd för att positionera koncernen inför nästa fas där vi ska realisera den fulla potentialen av lönsam tillväxt och marknadsledarskap 2020. Marginalförbättring prioriteras även under 2016, samtidigt som vi börjar investera för att driva lönsam tillväxt och motverka negativa valutaeffekter.

När jag ser tillbaka på framgångarna med det accelererade förbättringsprogrammet, de resultat och den stabilitet vi uppnått under den nya organisationens första år, känner jag att vi byggt en stabil grund och ser med tillförsikt fram mot kommande års utmaningar. I ljuset av dessa resultat vill jag rikta ett uppriktigt tack till alla våra medarbetare för ert hårda arbete och stora engagemang under 2015. Ni är utan tvekan den viktigaste delen i denna spännande resa.

Stockholm, mars 2016

Kai Wärn
VD och koncernchef