Fortsatt resa mot att uppnå marknadsledarskap 2020

Under 2016 fortsatte vi på den målinriktade resa som vi inledde 2014 – att uppnå marknadsledarskap 2020. Efter att ha levt upp till vårt första löfte om att öka resultatet och förbättra vår marginal är det nu dags att rikta uppmärksamheten mot lönsam tillväxt. Ett strikt fokus på kundorienterad innovation och marknadens utveckling, liksom fortsatt intern effektivitet och ett förstärkt hållbarhetsarbete kommer att vara viktigt för vår väg framåt.

Det som lockade mig till Husqvarna Group för några år sedan var att jag såg ett företag med sanna marknadsledaregenskaper i form av en fantastisk historik, starka varumärken och distributionspartners i kombination med världsledande produkter och innovationer, för att bara nämna några saker. Jag såg ett företag som fortfarande underpresterade finansiellt, men som hade betydligt större potential. Jag såg en resa som jag verkligen ville vara del av. Och det är mitt i den resan vi befinner oss nu. Om 2015 var ett år med stora förändringar för koncernen i och med införandet av en ny organisation och slutförandet av det accelererade förbättringsprogrammet, så handlade 2016 framför allt om implementering. Divisionerna har börjat verkställa sina affärsplaner och lägger därmed grunden för lönsam tillväxt. Vi investerar för att skapa en plattform för tillväxt och samtidigt söker vi ständigt kostnads- och effektivitetsåtgärder för att finansiera dessa. Två viktiga och nära sammanlänkade hörnstenar i vår strategi för marknadsledarskap 2020, spetskompetens inom digitalisering och inom batteribaserad teknik, kommer att minska våra produkters miljöpåverkan radikalt och bidra till förändringar av vår verksamhet inom många områden. De inkluderar bland annat professionell grönyteskötsel, robotgräsklippning, uppkopplade trädgårdar och affärsutvecklingskoncept med våra återförsäljare.

Lägga grunden för lönsam tillväxt

När vi utvecklade vår nya organisation strävade vi efter en högre grad av fokus på slutanvändarna, förstärkt entreprenörsanda och snabbare beslutsfattande i kombination med självständighet, ansvar och ett starkare affärsmannaskap. Efter snart två år ser vi hur just de styrkorna börjar ta form. Vi har skapat förutsättningar för lönsam tillväxt. Tre divisioner befinner sig redan i ett läge av lönsam tillväxt medan divisionen Consumer Brands framgångsrikt bygger vidare på sin lönsamma kärna med just lönsamhet som högsta prioritet. Men hur mycket vi än har åstadkommit hittills, inklusive att nå nollresultat för divisionen Consumer Brands 2016, vilket var en av våra milstolpar, så kommer målet med 5 procents rörelsemarginal för divisionen till 2018 bli svårt att möta givet den negativa valutautvecklingen de senaste två åren.

Fördubblat resultat på tre år

Medan rörelseresultatet fördubblades mellan 2013 och 2016 ökade rörelsemarginalen från 5,3 procent till 8,9 procent under samma tid. Förbättringen har framför allt åstadkommits genom minskade produktkostnader och komplexitet, och genom förbättringar av vår produktmix tack vare att vi fokuserar på kärnvarumärken och områden där produkterna är marknadsledande, till exempel inom robotgräsklippare. Fokus och genomförande har varit nyckelorden för att uppnå dessa resultat.

Fortsatt stark resultatutveckling 2016

Det är glädjande att konstatera att den positiva utvecklingen har fortsatt. Koncernens rörelseresultat ökade till 3 218 Mkr (2 980) trots negativa valutaeffekter på drygt 430 Mkr. Det är en avsevärd prestation, särskilt med tanke på att vi också har ökat kostnaderna väsentligt för våra tillväxtsatsningar. Divisionen Husqvarna ökade sin försäljning med 2 procent justerat för valutaförändringar och marginalen låg kvar på en hög nivå på 12,9 procent, delvis tack vare fortsatt tillväxt i Europa i allmänhet och inom robotgräsklippare i synnerhet. Divisionen Gardena hade ett starkt år och har med besked visat på sin tillväxtförmåga. Försäljningen ökade med 8 procent jämfört med föregående år, efter en framgångsrik geografisk expansion och många nya innovativa produkter. Mest intressant var Gardena Smart System som kombinerar automatisk bevattning och robotgräsklippning. Divisionen Construction hade ett i grunden bra år som främst drevs av den amerikanska marknaden men balanserades av en svag efterfrågan inom stenindustrin. Totalt sett ökade divisionen sin marginal från en redan hög nivå. Ett målmedvetet och obevekligt fokus på kostnader och effektivitet fortsatte att ge resultat inom Consumer Brands. Som jag nämnde tidigare lyckades vi nå ett nollresultat för året trots motvind med negativa valutaeffekter och en väderrelaterad nedgång i försäljningsvolymerna som var större än väntat. Koncernens positiva utveckling återspeglades också i vår första publika kreditvärderingsprocess där vi erhöll en rating motsvarande BBB från Standard and Poor’s. Vidare är styrelsens förslag att utdelningen för 2016 ökar till 1,95 kronor (1,65) per aktie som också är en återspegling av den fortsatt goda resultatutvecklingen.

Nya finansiella mål för att stödja tillväxtambitioner

I linje med den strategi och de prioriteringar som vi presenterade 2014 tar vi nu nästa steg och lägger större vikt vid lönsam tillväxt. För oss innebär fokus på lönsam tillväxt att vår försäljning växer med cirka 1 till 2 procentenheter mer än genomsnittet på marknaden. Vi förväntar oss också att lönsam tillväxt kommer att leda till kontinuerlig förbättring av rörelsemarginalen på ett kapitaleffektivt sätt. Dessa utgör våra hörnstenar för att öka bolagets värde, och vi har justerat våra finansiella mål för att återspegla det.

Stärka vårt ledarskap inom robotgräsklippare

För över tjugo år sedan var vi pionjärer inom robotgräsklippare, och idag har vi en stark position som vi är fast beslutna att bibehålla. Den globala marknaden, som fortfarande utgörs av den västeuropeiska marknaden i första hand, förväntas växa med över 20 procent per år. Många länder har också fortfarande en låg penetrationsgrad. Det utgör en fantastisk möjlighet men också en stor utmaning då nya konkurrenter tar sig in på marknaden. Vår ambition är att fortsätta vara en banbrytande aktör på marknaden och genom investeringar behålla vår marknadsposition med de mest innovativa och pålitliga produkterna. Efter framgångarna med varumärkena Husqvarna och Gardena kommer vi att lansera McCullochs robotgräsklippare med inriktning mot det bredare konsumentsegmentet. Vi investerar också i ytterligare tillverkningskapacitet i vår nuvarande anläggning, samt utvidgar och bygger ny kapacitet i ytterligare en anläggning.

Strategiskt partnerskap för batteridrivna produkter

För att ytterligare öka konkurrenskraften i vårt erbjudande av batteridrivna produkter har vi tecknat ett avtal om strategiskt partnerskap med BMZ, ett ledande företag inom batteriteknik. Kombinationen av de båda företagens kärnkompetenser kommer att minska ledtiden till marknaden, öka innovationsförmågan och ta en viktig del av den snabbt växande marknaden för batteridrivna produkter. Genom partnerskapet övergår vår befintliga relation i ett strategiskt samarbete och därmed kan vi göra anspråk på en marknadsledande position genom att utveckla differentierade tekniker och kostnadsmässigt konkurrenskraftiga batteridrivna produkter med lägre utsläppsnivåer.

Hållbarhet – att ta vårt ansvar i en föränderlig värld

Som en global leverantör av utomhusprodukter och lösningar har vi en viktig roll att spela när det gäller några av samhällets största utmaningar. Genom våra produkter kan vi föra människor närmare naturen och genom innovation kan vi minska våra produkters miljöpåverkan. Som arbetsgivare och företag kan vi främja en hög affärsetik. Sättet vi gör affärer på påverkar människor och är angeläget för våra medarbetare, kunder, investerare och allmänheten. Vi måste ta vårt ansvar för att möta de utmaningar som vårt samhälle ställs inför. Vi vet också att vårt hållbarhetsengagemang kommer att få en allt större betydelse för vårt resultat. I vår hållbarhetsstrategi, Sustainovate, har vi prioriterat de mest relevanta frågorna och målen för vår verksamhet. Klimatförändringar är den största och mest angelägna utmaningen som världen står inför idag. Vår koldioxidutmaning syftar till att minska våra utsläpp av CO2 genom hela värdekedjan, i allt från produktutveckling till leverantörer, tillverkning och användning av våra produkter. Med ett klimatmål som godkänts av initiativet Science Based Targets är jag stolt över vårt helhjärtade engagemang för att begränsa den globala temperaturökningen till under 2 grader jämfört med förindustriell nivå. Jag är övertygad om att vi i framtiden kommer att stolta kunna berätta för våra barnbarn att vi förstod vad som pågick och att vi gjorde vårt yttersta för att hantera dessa utmaningar. Koncernens övriga utmaningar är teamutmaningen som syftar till att attrahera och behålla rätt medarbetare, leverantörsutmaningen har som mål att skapa överblick över leverantörer och utveckla höga hållbarhetskrav för dem, och säkerhetsutmaningen som syftar till att förbättra säkerheten kontinuerligt i hela värdekedjan. Vi strävar också efter att stärka våra samarbeten med lokala initiativ i de samhällen där vi verkar.

Att bygga en framgångsrik företagskultur

Att bygga en framgångsrik företagskultur är grundläggande för att bli marknadsledande på lång sikt. Vårt syfte, vår vision, vårt sätt att vara och hållbarhetsstrategin Sustainovate är alla lika viktiga beståndsdelar för att inspirera oss och slå fast vår riktning för att skapa värde. Själva kärnan i varför vi finns som koncern är vårt syfte – med vårt tekniska kunnande skapar vi nya möjligheter. Vi väljer att använda våra kunskaper och resurser för att skapa större upplevelser – det är vår vision. Dessa är nära kopplade till vårt sätt att vara – hur vi agerar som individer och som företag, att vi alltid sätter kunden först. Bakom varje framgångsrikt företag finns hängivna människor som drivs av ett kall. Viljan att vara en del av något större, att agera i ett meningsfullt sammanhang. Därför tror jag att vårt arbete med vårt syfte, vår vision och vårt sätt att vara kommer att bygga en framgångsrik företagskultur som kommer att främja våra ambitioner och leda oss framåt. Genom att samordna företagskultur, strategi och mål uppnår man tydlighet, betydelse och spännande utmaningar. Samtidigt är det vårt sätt att skapa långsiktigt värde för koncernen. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som gör vår verksamhet till sin vardag och jag ser fram emot att fortsätta den inspirerande resan tillsammans med er.

Stockholm, mars 2017

Kai Wärn, VD och koncernchef