Finansiella mål

Koncernens långsiktiga finansiella mål fastställdes i anslutning till börsnoteringen 2006. De har omformulerats från 2017 och framåt. 

De finansiella målen ska ge direktiv och därigenom underlätta för koncernen att leverera på sin strategi. Då koncernen nu skiftar fokus från marginalåterhämtning till lönsam tillväxt har nya finansiella mål satts upp för 2017 och framåt.

Gällande målen som gällde för 2015 har målen för utdelning och kapitalstruktur uppnåtts under 2015. Rörelsemarginalen förbättrades från 7,2 procent till 8,2 procent, exklusive jämförelsestörande poster, trots betydande marginalutspädning på grund av valutakursförändringar.

Nya finansiella mål från 2017

Som kommunicerats i september 2016 trädde koncernens nya finansiella mål i kraft 2017. Efter fokus på och framgångsrikt genomförande av marginalförbättring under de senaste åren, kommer större vikt att läggas på lönsam tillväxt. Koncernen strävar efter att växa en till två procentenheter mer än den årliga långsiktiga tillväxten på marknaden som uppskattas till 2-3 procent. Detta mål utesluter divisionen Consumer Brands som fortsätter prioritera marginalförbättring. De nya finansiella mål som är i genomsnitt för de kommande åren och gäller från 2017 är:

≥3–5 %

Mellan 3 till 5 procent årlig nettoomsättningstillväxt, exklusive divisionen Consumer Brands.

≤10 %

Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 10 procent.

25 %

Det operativa rörelsekapitalet i förhållande till nettoomsättningen ska vara högst 25 procent.

Långsiktiga finansiella mål som gällde till och med 2016:

Rörelsemarginal

  • En rörelsemarginal som överstiger 10% över en konjunkturcykel.

Kapitalstruktur

  • Kapitalstrukturen ska uppfylla kraven för en långsiktig kreditvärdighet motsvarande lägst BBB. Detta bedöms innebära att den säsongsjusterade nettoskulden i relation till EBITDA inte långsiktigt ska överstiga 2,5. 

Utdelning

  • Utdelningen ska normalt överstiga 40% av årets resultat.

Måluppfyllelse 2015

Rörelsemarginal

  • Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 8,2% 2015.
  • Den genomsnittliga rörelsemarginalen uppgick till 6,5% 2011-2015, och 7,6% 2006-2015, exklusive jämförelsestörande poster.

Kapitalstruktur

  • Den säsongsjusterade nettoskulden/EBITDA uppgick vid årsskiftet 2015 till 1,7.

Utdelning

  • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,65 kronor för 2015.
  • Utdelningsandelen 2015 motsvarar 50% av årets resultat.

Relaterad information

Rörelsemarginal

Kapitalstruktur

Utdelning