Finansiella mål - förbättrad marginal prioriteras

Koncernens långsiktiga finansiella mål fastställdes i anslutning till börsnoteringen 2006.

Som en konsekvens av prioriteringen att på medellång sikt fokusera på att förbättra rörelsemarginalen avskaffades målet för försäljningstillväxt 2013. Målen för utdelning och kapitalstruktur uppnåddes under 2015. Rörelsemarginalen förbättrades från 7,2 procent till 8,2 procent, exklusive jämförelsestörande poster, trots betydande marginalutspädning på grund av valutakursförändringar.

Långsiktiga finansiella mål:

Rörelsemarginal

  • En rörelsemarginal som överstiger 10% över en konjunkturcykel.

Kapitalstruktur

  • Kapitalstrukturen ska uppfylla kraven för en långsiktig kreditvärdighet motsvarande lägst BBB. Detta bedöms innebära att den säsongsjusterade nettoskulden i relation till EBITDA inte långsiktigt ska överstiga 2,5. 

Utdelning

  • Utdelningen ska normalt överstiga 40% av årets resultat.

Måluppfyllelse

Rörelsemarginal

  • Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 8,2% 2015.
  • Den genomsnittliga rörelsemarginalen uppgick till 6,5% 2011-2015, och 7,6% 2006-2015, exklusive jämförelsestörande poster.

Kapitalstruktur

  • Den säsongsjusterade nettoskulden/EBITDA uppgick vid årsskiftet 2015 till 1,7.

Utdelning

  • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,65 kronor för 2015.
  • Utdelningsandelen 2015 motsvarar 50% av årets resultat.

Relaterad information

Rörelsemarginal

Kapitalstruktur

Utdelning